Wedstrijd

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘cadeaupakketten’ wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Apotheek Sollie.

Artikel 1:

De Organisator 
De Wedstrijd wordt georganiseerd door Apotheek Sollie, Handelslei 212, 2980 Zoersel (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2:

Voorwaarden 
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt. 
De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.  

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie. De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mailberichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.   

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3:

Looptijd van de Wedstrijd 
Begin van de Wedstrijd: [11-09-2017] 
Einde van de Wedstrijd: [14-10-2017]

De prijs wordt uiterlijk op  [15-10-2017] aan de winnaars meegedeeld.

Artikel 4:

Deelname 
Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer vóór 14 oktober 2017 de foto van zijn/haar favoriet product doorsturen middels de knop "voorschrift doorsturen". De deelnemer vult zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden.

Artikel 5:

De prijs 
De winaars winnen als prijs één cadeaupakket. In totaal worden er 6 cadeaupakketten weggegeven. De verdeling van de cadeaupakketten is als volgt:

  • 1 cadeaupakket twv 169 euro
  • 2 pakketten twv 50 euro
  • 1 mannenpakket twv 59,50 euro
  • 2 flessen twv 20,90 euro

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6:

De Winnaars
Uit alle deelnames zal/zullen de winnaar(s) door een onschuldige hand getrokken worden. 

Artikel 7:

Wetgeving 
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Turnhout